Pracownia badań interdyscyplinarnych Europy nordycko-bałtyckiej i Arktyki

 

Interdisciplinary Research Group for the Study of Nordic-Baltic Europe and the Arctic

Pracownia jest zespołem badawczym afiliowanym przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmujemy się zmianami kulturowymi, politycznymi i społecznymi w szeroko definiowanej Europie północnej, regionie bałtyckim oraz Arktyce. Badania dotyczą zmian zachodzących w przeszłości i obecnie w tych obszarach Europy i świata, przy wykorzystaniu instrumentarium teoretycznego i metodologicznego kilku dyscyplin humanistyki i nauk społecznych, reprezentowanych przez współpracujących ze sobą badaczy. W ramach swej działalności pracownia organizuje konferencje, pozyskuje środki finansowe, generuje publikacje indywidualne i zbiorowe oraz prowadzi badania przyczyniające się do upowszechniania wiedzy naukowej i popularno-naukowej o obszarach jej zainteresowania.

W skład zespołu wchodzą pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Politologii UMCS w Lublinie.

Pracownicy UG:

Dr Marta Grzechnik

Dr Agata Marta Lubowicka

Dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG – kierownik zespołu badawczego

Mgr Marta Skorek

Pracownicy UMCS:

Dr hab. Michał Łuszczuk

Dr Damian Szacawa

Obecnie realizowane bądź planowane przez poszczególnych badaczy tematy i problematyka badawcza odzwierciedlają kompetencje współpracujących ze sobą osób przedstawiają się następująco:

Marta Grzechnik:

·         Konceptualizacje regionu Morza Bałtyckiego;

·         Historiografia regionu Morza Bałtyckiego; wykorzystanie historii w integracji bałtyckiej;

·         Dyskurs kolonialny u „noncolonial colonials” – krajów niebędących imperiami kolonialnymi, jednak uwikłanych w system europejskiego kolonializmu.

 

Agata Lubowicka:

·         polski dyskurs polarny w okresie międzywojennym (literatura, media, kultura popularna);

·         recepcja norweskich osiągnięć polarnych w Polsce w XIX i XX wieku;

·         historia polskiego polarnictwa we współczesnym polskim dyskursie.

 

Michał Łuszczuk:

·         Historia polskich badań polarnych;

·         Regionalizacja obszaru Arktyki w ujęciu procesualnym i instytucjonalnym;

·         Wielowymiarowość bezpieczeństwa Arktyki na płaszczyźnie ontologicznej i epistemologicznej.

 

Kazimierz Musiał:

·         Wspólnoty epistemiczne i reżimy wiedzy w Europie północnej;

·         Stosunki nordycko-bałtyckie i integracja regionu nordycko-bałtyckiego po zimnej wojnie;

·         Przemiany tożsamościowe i instytucjonalne w Europie północnej w XXI w.

 

Marta Skorek:

·         Ekologiczna analiza dyskursu w zakresie zaangażowania interesariuszy;

·         w zarządzanie środowiskiem morskim (marine governance) w Regionie Morza Bałtyckiego;

·         Współpraca w dziedzinie zarządzania środowiskiem morskim w Regionie Morza Bałtyckiego;

·         Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w Regionie Morza Bałtyckiego (education for sustainability; ocean literacy).

 

Damian Szacawa:

·         Rada Państw Morza Bałtyckiego: geneza, struktura i funkcjonowanie;

·         Demokratyzacja i integracja państw postkomunistycznych w Regionie Morza Bałtyckiego z państwami Europy Zachodniej;

·         Znaleźć swoją niszę – współpraca w zakresie ochrony środowiska w regionie Morza Bałtyckiego w ramach organizacji międzyrządowych.

 

Dotychczas uzyskane granty i kontrakty badawcze w tematyce badań zespołu:

Marta Grzechnik

·         Staż podoktorski w programie Interdisciplinary Research Training Group „Baltic Borderlands: Shifting Boundaries of Mind and Culture in the Borderlands of the Baltic Sea Region”, Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy; II 2012–XII 2013 & IV 2014–III 2016;

·         Marie Curie Fellowship for Early Stage Research Training – European Doctorate in the Social History of Europe and the Mediterranean „Building on the Past”; IX 2008–VI 2009.

Agata Lubowicka

·         Grant badawczy w konkursie Uniwersalia 2.1. NPRH na realizację projektu „Angielskie wydanie książki «W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena»” (21 XII 2017);

·         Laureatka konkursu „Monografie" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: książka „W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena" (publikacja: VI 2017).

Michał Łuszczuk

·         Fulbright Senior Fellowship 2015/2016, The Institute for European, Russian and Eurasian Studies (IERES), George Washington University, 1 XI 201520 I 2016;

·         3 years grant NCN FUGA: Department of Northern European Countries, Jan Kochanowski University, Poland (1 X 201220 IX 2015);

·         Research Grant founded by Scholarship and Training Fund in the framework of the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism for 9-month research stay in Norway in Fridtjof Nansen Institute, Oslo (VII 2009II 2010).

Kazimierz Musiał

·         Kontrakt badawczy (main investigator) – zlecenie Ministerstwa Nauki, Badań i Równouprawnienia, Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg, na wykonanie analizy pt. „Scientific Excellence: Joint Potentials in the Baltic Sea Region" (III–XII 2017);

·         Kontrakt badawczy – zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych na przygotowanie raportu pt. „Reformy edukacji wyższej w Finlandii w obszarze finansowania szkół wyższych" (III–VII 2014).

Marta Skorek

·         Grant badawczy przyznany przez Fundację Kościuszkowską z Nowego Jorku oraz realizowany w: the Center for Governance and Sustainability, the University of Massachusetts-Boston (IX–XI 2015).

Damian Szacawa:

·         Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy promotorski nr N N116 369337 – „Rada Państw Morza Bałtyckiego”, (20 X 2010–29 II 2012);

·         Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Działanie III – Stypendia indywidualne – projekt badawczy nr FSS/2009/II/D3/W/0015 „Rada Państw Morza Bałtyckiego – uwarunkowania i funkcjonowanie” (IX–XII 2009).