Kazimierz Musiał

 

Monographs:

1.    Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie post­industrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich. [University in the frame of its times. Social transformation in the post-industrial age and changes in higher education in the Nordic countries.] Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2013. ISBN 978-83-7453-115-3

2.    Roots of the Scandinavian Model. Images of Progress in the Era of Moderni­sa­tion. Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2002. ISBN 3-7890-7798-4

3.    Tracing Roots of The Scandinavian Model. Image of Progress in the Era of Moder­ni­sation. Florence: European University Institute; Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 1998. (=Arbeitspapiere Gemeinschaften; 17)

 

Reports and analyses:

1.    (coauthor with Tom Schumacher) Scientific Excellence: Joint Potentials in the Baltic Sea Region - an explorative study. Hamburg: Baltic Science Network, 2018. (download PDF)

2.    Reformy edukacji wyższej w Finlandii w obszarze finansowania szkół wyższych. Analizy IBE, 11. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2015. (download PDF)

 

Editorial work:

1.    (coeditor with Maja Chacińska): Nowocześni i postępowi? Cywilizacyjny wymiar Skandy­nawii z polskiej perspektywy. [Modernists and Progressives? Civilisational dimension of Scandinavia from the Polish perspective]. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersy­tetu Gdańskiego, 2013. ISBN: 978-83-7865-157-4.

2.    Approaching Knowledge Society in the Baltic Sea Region. Gdańsk-Berlin: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, 2002.  ISSN 1642-865X

 

Articles, papers and chapters:    

1.    (coauthor with Agata Lubowicka), “Farewell to (post)colonialism  in Danish-Greenlandic relations? And then again, maybe not...”, Studia Scandinavica, 2(22) / 2018, 152-167.

2.    „Skandynawia modelem dla nowoczesnego świata. O popularyzatorskiej roli książek podróżniczych w konstruowaniu obrazu Skandynawii w krajach anglosaskich w latach trzydziestych XX wieku”, [Scandinavia as a model for the modern world. On the popularizing function of travel books in constructing the image of Scandinavia in the Anglo-Saxon world in the 1930s], [in:] M. Sibińska and H. Dymel-Trzebiatowska (eds.), Dialogi o kulturze kultury dialogu: jubileusz profesora Hieronima Chojnackiego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, 135-154.

3.    “Disciplinary options and consequences of contemporary Area Studies on Nordic and Baltic Europe” [in:] M. Sibińska and H. Dymel-Trzebiatowska (eds.), New challenges, new horizons. Forty Years of Scandinavian Studies and the University of Gdańsk. Vol. 2, History – Society – Culture. 2017, 9-19.

4.    (coauthor with Agnieszka Dziedziczak-Foltyn) „Selected Issues in Higher Education Policy – The Case of Denmark and Poland”, Comparative & International Education 9 (2017), 3-8. (download PDF)

5.    (coauthor with Dominika Bartnik-Światek) „Rozmrażanie Wschodu. Najnowszy duński dyskurs o Polsce”, [Defrosting the East. The latest Danish discourse on Poland]. [in:] T. Zarycki (Ed.), Polska jako peryferie. Warszawa: Scholar, 2016, 254-267.

6.     „Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego po skandynawsku”, [Internationalising higher education the Scandinavian way] [in:] B. Siwińska and M. Zimnak (eds.), Czas internacjonalizacji : wyzwania dla polskich uczelni. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2016, 106-115.

7.    (coauthor with Agnieszka Dziedziczak-Foltyn) „Dyskursy modernizacyjne i wielkie narracje rozwoju. Polska a kraje nordyckie” [Modernization discourses and grand narratives of development. Poland and the Nordic countries], Przegląd Socjologiczny t. 64 z. 2/2015, 9-43.

8.    “Benevolent assistance and cognitive colonisation: Nordic involvement with the Baltic states since the 1990s” [in:] L. Clerc, N. Glover, P. Jordan, (eds.): Histories of Public Diplomacy and Nation Branding in the Nordic and Baltic Countries. Representing the periphery. Brill Publishing, 2015, 257-279.

9.    “Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego odpowiedzią na wyzwania globalizacji – doświadczenia Europy Północnej” [Internationalisation of Higher Education as an Answer to Globalisation – examples from Northern Europe], Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2/43-44/2014, 117-132.

10. (coauthor with Paula Lindroos), “Dimensions of educational and research co-operation in the Baltic Sea Region”, BDF Political State of the Region Report 2014, 47-52.

11. “Elitist turn in higher education in the context of recent reforms in the Nordic countries”. CPP Research Papers Series, Vol. 79. Poznań 2014. (download PDF)

12. “Strategiczna funkcja polityki regionalnej i umiędzynarodowienia w krajach nordyc­kich” [Strategic function of regional policy and internationalisation in the Nordic countries], [in:] K. Musiał, M. Chacińska (red.), Nowocześni i postępowi? Cywilizacyjny wymiar Skandynawii z polskiej perspektywy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, 115-131. ISBN: 978-83-7865-157-4.

13. (coauthor with Maja Chacińska) “Constructing a Nordic Community in the Polish Press – Past and Present”, [in:] J. Harvard, P. Stadius (red.), Communicating the North. Media Structures and Images in the Making of the Nordic Region. Ashgate, 2013, 289-318. ISBN: 978-1-4094-4948-5

14. “University and regional development in the Northern European periphery. The case of the University of Tromsø”, [in:] R. Capello, A. Olechnicka, G. Gorzelak (red.), Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation. London: Routledge, 2013, 349-367. ISBN: 978-0-415-63108-2

15. “Pomiędzy umiędzynarodowieniem i lokalnością. Glokalne strategie rozwojowe szkół wyższych w krajach nordyckich”, [Between regionalisation and localisation. Glocal development strategies of higher education institutions in the Nordic countries] [in:] G. Chimiak, M. Fronia (red.), Globalizacja a rozwój. Szanse i wyzwania dla Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012, 141-169. ISBN: 978-83-7383-553-5

16. „Modele działania instytucji akademickich w postindustrialnym porządku społecznym krajów nordyckich” [Operational models of academic institutions in the postindutrial social order of the Nordic countries], [in:] J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red.), Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2011, 251-287. ISBN: 978-83-7587-856-1

17. “Strategie rozwojowe szkół wyższych w regionach peryferyjnych krajów nordyckich”, [in:] W poszukiwaniu tożsamości skandynawskiej i polskiej : studia o literaturze i społeczeństwie / red. nauk. H. Chojnacki [et al.]: Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, 169-181. ISBN: 978-83-7326-828-9

18. “O niektórych trendach nordyckiego szkolnictwa wyższego wobec wyzwań współczesnej zmiany społecznej”, Studia Humanistyczne AGH, nr 10/1, 2011, 11-22. ISSN: 17322189

19. (coauthor with Bjørn Stensaker, Jorunn Spord Borgen i Vera Schwach): Evaluering av Nordplus [Evaluation of Nordplus], København: Nordisk ministerråd. (= TemaNord 2011:516).

20. (coauthor with Agnieszka Dziedziczak-Foltyn), “Pod znakiem jakości – prio­ry­tety w kształto­waniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Pol­sce” [In the name of quality – priorities in shaping higher education policy in the Nordic countries and Poland], Nauka i Szkolnictwo Wyższe nr 1-2/35-36/2010, 30-59. ISSN: 1231-01-98

21. “Reconceptualizing Nordic Identities after 1989”, [in:] M. Hurd (red.): Bordering the Baltic: Scandinavian Boundary-Drawing Processes, 1900-2000. London and Berlin: LIT Verlag, 2010, 105-125.

22. “Kształcenie ustawiczne jako wyzwanie dla szkolnictwa wyższego. Na przykładzie krajów nordyckich” [Life Long Learning as a challenge in higher education. An example from the Nordic Countries], [in:] A. Buchner-Jezierska, A. Dziedziczak-Foltyn (red.) Proces Boloński – ideologia a praktyka edukacyjna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, 167-178.

23. “A 'glocal' university in Norden - realising the third and fourth missions in the global age," [in:] N. Götz, J. Hecker-Stampehl & S. M. Schröder (red.): Vom alten Norden zum neuen Europa: Politische Kultur im Ostseeraum. Festschrift für Bernd Henningsen. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2010, 423-439.

24. “Redefining external stakeholders in Nordic higher education,” Tertiary Education and Management, Vol. 16, No. 1, March 2010, 45–60.

25. (coauthor with Agnieszka Dziedziczak-Foltyn) “Kontrolować czy nadzoro­wać? Modelowanie polskiej polityki szkolnictwa wyższego z punktu widzenia nordyckiej utopii,” [Control or supervise? Modeling Polish higher education policy from the point of view of the Nordic Utopia.] Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2/34/2009, 102-128. ISSN: 1231-01-98

26. “Reforma sektora publicznego w krajach nordyckich a powrót do elitarności szkół wyższych”, Przegląd Socjologiczny, tom LVIII/ 3/2009, 143-172. ISSN: 0033-2356

27. “Redefining Stakeholders in European Higher Education: The Case of the Nordic Countries”, [in:] J. C. Knapp, D. J. Siegel (eds.): The Business of Higher Education: Volume 1: Leadership and Culture. Santa Barbara, CA: ABC CLIO (Praeger Perspectives), 2009, 249-269. ISBN:  0-313-35350-6

28. “Reconstructing Nordic Significance in Europe on the Threshold of the 21st Century”, Scandinavian Journal of History, Vol. 34, No. 3. September 2009, 286–306. ISSN: 0346-8755.

29. “Polsk høyere utdanning på reformkurs”, Forskningspolitikk, 3/2009, 8-9. ISSN 0333-0273

30. “Higher Education Reforms in the Nordic Countries – trading the public good for the good of the market?”, [in:] Learning in Academia: Socio-Cultural and Political Perspectives, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, 73-93. ISBN : 978-83-7326-607-0

31. “Regional universities in the Baltic Sea region: higher education and regional development”, [in:] David Bridges et al. (red.): Higher education and national development: systems in transition, London: Routledge, 2006, 120-132. ISBN-13: 978-0415331104

32. “Higher education in the Baltic Sea region and the European ambition to create a common area for research and higher education”, [in:] C. Schymick et al. (red.): Go North! Baltic Sea Region Studies: Past – Present – Future, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, 105-113. ISBN-13: 978-3-8305-1087-1

33. “Regional Universities in the Baltic Sea Region Facing Globalization in the Knowledge-Based Society”, [in:] A. Tjedvoll et al. (red.): Higher Education Facing Globalization and Europeanization, Kaunas: Technologija, 2005, 96-113.

34. "Puola, Euroopan Unionin Suuring Tulokas", [in:] H. Nysssönen: Itäinen Keski-Eurooppa vuonna 2004. Helsinki: Kikimora Publications, 2003, 23-50.

35. "The Polish EU referendum", CEBAST News / A Newsletter from the Centre for Baltic Studies at the Öresund University, Vol. 2, No 3, September 2003, 1-3.

36. "Østersøregionen og videnssamfundets udfordringer", Vindue mod øst. - Nr. 2 (2003), 31-36.

37. "University Exchange and Post-modern Transfer of Civicness", [in:] N. Götz, J. Hackmann (eds.): Civil Society in the Baltic Sea RegionAldershot: Ashgate, 2003, 175-186.

38. "Education, Research and the Baltic Sea Region-building". [in:] K. Musiał (ed.): Approaching Knowledge Society in the Baltic Sea Region. Gdańsk-Berlin: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, 2002, 41-58.

39. "Poland as a Baltic Sea State in the Process of Joining the EU". [in:] H. Hubel (ed.): EU Enlargement and Beyond: The Baltic States and Russia. Berlin: Berlin Verlag Arno Spitz GmbH, 2002, 289-307.

40. "Education and Research as Cultural Policies". [in:] W. Maciejewski, L. Rydén (red.): The Baltic Sea Region. Culture, Politics, Societies. Uppsala: Baltic University Press, 2002, 187-197.

41. "Social Democratic Foundations of the Scandinavian Way in the Inter-War Period". Studia Scandinavica, Vol. 18, Winter 2001, 31-61.

42. "Nordisch – Nordic – Nordisk". Die wandelbaren Topoi-Funktionen in den deutschen, anglo-amerikanischen und skandinavischen nationalen Diskursen". Alexandra Bänsch; Bernd Henningsen (Hrsg.): Die kulturelle Konstruktion von Gemeinschaften. Schweden und Deutschland im Modernisierungsprozeß. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2001, 95-122. (English original text in PDF)

43. "Institutionalisation of Scandinavian Consensual Democracy". Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 5, Poznań 1999, 59-73.

44. "Konstrukcija skandinavskoj modeli". Skandinavskije Ctienja 1998 goda. St. Petersburg: Nauka, 1999, 260-275.

45. "Er en ny velfærdsstat på vej i Danmark?" Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 4, Poznań 1997, 241–247.

46. "Der Markt wird’s schon richten..." Nordeuropa Forum Nr. 2, Berlin 1996, 52-54.

47. "Den danske velfærdsstat i 1960’erne - 1990’erne." Internationales Kollokvium, Skandinavistik i Östeuropa. Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 6.-10.12.1995, 246-254.

48. "On some aspects of the Danish Welfare State from 1960s to 1990s". Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 3, Poznań 1995, 45-56.

49. "Uniwersytet siedmiu noblistów... i zbuntowani studenci". Życie Uniwersyteckie Nr. 4 (12) [Poznań], 1994, 10-12.

 

Interviews:

1.    „Edukacja dla rozwoju i równości” [Education for development and equality], interviewed by Monika Stasiak [in:] Nowy Obywatel, nr 15 (66), Zima 2014, 58-65. (download PDF)

 

Book Reviews:

2.    "Nationalism, Nation State and the Challenge of the Future", Review of Björn Hettne, Sverker Sörlin & Uffe Østergård: Den globala nationalismen, in Ethnologia Scandinavica, 1/2000, 173-176.

3.    "Bridge Building as an Event", Review of Per Olof Berg, Anders Linde-Laursen & Orvar Löfgren (eds.): Öresundsbron uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen,  in Ethnologia Scandinavica, Vol. 33/2003, 159-161.

4.    Review of: 13 historier om den danske velfærdsstat. Edited by Klaus Petersen, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2003, in NordeuropaForum 2-2003, 90-93.

5.    Review of: 13 udfordringer til den danske velfærdsstat. Edited by Jørn Henrik Petersen & Klaus Petersen, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2004, in NordeuropaForum, 2-2004, 85-87.

6.    “Nation-building in a Nutshell – the Case of Latvia”, Review of Mats Lindqvist (ed.): Re-inventing the Nation – Multidisciplinary Perspectives on the Construction of Latvian National Identity, in Ethnologia Scandinavica, Vol. 35, 2005, 150-151.